Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA EDUSOC, o.z. PODĽA ZÁKONA Č. 83/1990 Zb. O ZDRUŽOVANÍ  OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Čl. 1

Základné ustanovenia
 1. Názov združenia:  EDUSOC, o.z.
 2. Sídlo združenia: Miletičova 571/38, 821 08 Bratislava

Čl.2

Cieľ združenia

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúrno – spoločenskej a športovej činnosti a zdravého životného štýlu.

Čl. 3

Činnosť združenia
 1. Poradenská, vzdelávacia, publikačná, prekladateľská a informačná činnosť
 2. Organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre odbornú ako aj širokú verejnosť

Čl. 4

Členstvo v združení

Členom združenia sú fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho stanovami.

Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. 

Čl. 5

Práva členov
 1. Podieľať sa na činnosti združenia
 2. Voliť a byť volený do orgánov združenia
 3. Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 4. Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Čl. 6

Povinnosti členov
 1. Dodržiavať stanovy združenia
 2. Pomáhať pri plnení  cieľov združenia  a aktívne sa podieľať na jeho práci
 3. Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom  združenia
 4. Platiť členské príspevky
 5. Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

Čl. 7

Zánik členstva
 1. Vystúpením  – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
 2. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
 3. Zánikom združenia
 4. Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
 5. Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje  členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie  na najvyšší orgán združenia.

Čl. 8

Orgány združenia
 1. Najvyšší orgán (členská schôdza)
 2. Výkonný orgán (výkonný výbor)
 3. Štatutárne orgány (predseda )
 4. Kontrolný orgán (revízor)

Čl. 9

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci
 1. Najvyšší orgán (členská schôdza)  združenia je utvorený zo všetkých členov združenia, rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným  občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu  o hospodárení,  volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu združenia, podpredsedu združenia, revízora, schvaľuje prijatie nových členov.
 2. Výkonný orgán (výkonný výbor)  je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie  najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
 3. Štatutárnym orgánom  združenia je predseda. Je oprávnený konať v mene združenia.
 4. Kontrolným orgánom je revízor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Čl. 10

Zásady hospodárenia
 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného  rozpočtu
 2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).
 3.  Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb
 4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.  V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia , a v súlade so všeobecne  záväznými predpismi a stanovami.

Čl. 11

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.

V Bratislave jún 2020