Ladislav Heglas – Makabi

Úvod

Ako tému mojej práce som si vybral športový spolok Makabi, lebo mám blízko k športu ako aj k histórii. Tento športový spolok alebo telovýchovná jednota ma zaujala najmä preto, lebo bola zameraná na židovskú  menšinu a rozšírená v celom Československu. Nepochybne má spolok Makabi neobyčajnú minulosť, spojenú s ťažkosťami pred druhou svetovou vojnou ako aj počas nej, ale aj v časoch komunistického režimu vo východnej Európe. Makabi nám však ukazuje, že sa dá pokračovať v aktivitách  aj napriek ťažkostiam.

Pri práci som používal overené zdroje z kníh, informácie zo slovenských, českých a  anglických článkov ako aj archívne pramene.

1  Začiatky Makabi a založenie spolku v Československu.

Makabi vzniklo v roku 1895 vo východnej a strednej Európe. Konštantinopol  (Carihrad) v Osmanskej ríši bol mestom, v ktorom vznikol prvý športový klub Makabi. Prvé zmienky o sionistickom športovom spolku Makabi na území Československa sú z roku 1921 v Karlových Varoch, ktoré teda bolo prvým mestom v Československu, kde bolo Makabi aktívne. Neskôr sa Makabi rozšírilo aj do miest ako Praha, Brno, Plzeň, Bratislava alebo aj Žilina. Po založení spolku v Československu sa Makabi rozhodlo zastrešiť všetky kluby a telovýchovné jednotky Makabi pod jeden názov Maccabi World Union, s centrálou vo Viedni, neskôr sa však presunula do Brna a nakoniec v roku 1929 do Berlína. Koncom 20-tych rokov fungovalo Makabi v 22 štátoch.[1] V týchto rokoch zároveň začali vznikať zákony, obmedzujúce židov, tak v ich osobnom živote, ako aj v ich profesiách, čo sa dotklo aj športovcov. Makabi na protest proti týmto fašistickým obmedzeniam zorganizovalo prvé Maccabi hry, ktoré sa konali v Prahe. Maccabi hry sa stali internacionálne významnou športovou udalosťou, ktorá vydržala až do súčasnosti. Taktiež v roku 1929 v Prahe vzniklo v Československu Makabejské hnutie mládeže, ktoré sa zameriavalo predovšetkým na mladú generáciu. Cieľom Makabejského hnutia mládeže bolo pomôcť mladým s výchovou, učením a s nastavením si svojich hodnôt. Ich uniformy boli svetlo hnedej farby, ktorá mala naznačovať rovnosť a jednoduchosť, ktoré patrili k hodnotám sionizmu.

2 Makabi počas a po druhej svetovej vojne

Spolok dostal v roku 1939 zákaz činnosti vo viacerých krajinách v Európe. Židia sa nemohli zúčastňovať na žiadnych športových podujatiach, mali zákaz trénovať, a ako vieme, celá židovská komunita a nielen Makabi, trpela prijatím protižidovských zákonov a veľa židov, medzi ktorými boli aj členovia spolku Makabi, boli zavraždení v koncentračných táboroch. Toto nehumánne zaobchádzanie so židmi však neuškodilo koniec koncom len židom, ale aj samotnému Slovensku, a to aj z pohľadu športu, keďže veľa nadaných športovcov židovského vierovyznania prišlo o život. Po roku 1945, keď skončila druhá svetová vojna, sa spolok nestihol obnoviť do nástupu ďalšieho, teraz však ľavicového, extrémistického a totalitného režimu, v ktorom mal spolok taktiež zákaz pôsobenia. Zákaz pôsobenia nedostali členovia spolku len v Československu, ale v každej komunistickej krajine. Zákaz vykonávania činnosti malo Makabi až do pádu režimu v roku 1989.

3 Makabi v Žiline

Do Žiliny sa Makabi dostalo v roku 1931, a predsedom sa stal Alexander Márton. Začiatky malo Makabi v Žiline ťažké, a muselo sa vysporiadať s mnohými ťažkosťami a prekážkami. Prvé valné zhromaždenie sa konalo 21. februára 1931, a prvé riadne valné zhromaždenie bolo 29. apríla toho istého roku, predsedal mu Dr. Hugo Weil. Počas prvého roku taktiež bolo Makabi málo aktívne, pretože nemali kde cvičiť.[2] V roku 1932 mohlo Makabi začať cvičiť v nových priestoroch vďaka finančnej podpore od Židovskej náboženskej obce. Taktiež Makabi zabezpečilo moderné športové náradie a pomôcky na cvičenie. V Žiline malo 3 odbory, a to telocvičný, športový a kultúrny. Členovia telocvičného odboru cvičili na dvore židovskej ľudovej školy a v telocvični gymnázia na Hurbanovej ulici. Neskôr trénovali vo vlastnej telocvični. Športový odbor zastrešoval atletiku, zimné športy, letné športy a stolný tenis. Od roku 1937 trénovali v klubových miestnostiach budovy Makabi. Medzi najväčšie podujatia v Žiline spojené s Makabi patril 3. zlet československých Makabi. Zúčastnilo sa ho dvetisíc športovcov, ktorí na otvorenie prešli slávnostným sprievodom cez mesto. Záštitu nad podujatím zobralo mesto Žilina pod vedením Andreja Hvizdáka a okresný úrad, ktorý viedol Tibor Jesenský. Koncom roku 1938 dala autonómna slovenská vláda rozpustiť všetky telovýchovné jednoty, vrátane Makabi, v roku 1939 došlo k založeniu Slovenskej ústrednej športovej rady, z ktorej rok na to vylúčili všetkých židov. Po deportáciách v roku 1942 začala využívať telocvičňu, patriacu Makabi, Hlinkova mládež v Žiline.[3] Tieto priestory prestali používať v roku 1945. V roku 1950 priestory telocvične začali využívať divadelníci z bábkového divadla. Dva roky po generálnej oprave budovy v roku 1959 tu vzniklo Bábkové divadlo Žilina. Budova funguje dodnes ako bábkové divadlo.

4  Obnovenie spolku

V Československu bol spolok obnovený až rok po páde komunizmu, v roku 1990. Makabi však fungovalo inde vo svete, hlavne v západných krajinách, už v 50. rokoch. Kluby sa taktiež  rozšírili na nový kontinent, do USA, Kanady, Latinskej Ameriky. Makabi malo zákaz činnosti nielen v Československu, ale v celom východnom bloku. V dnešnej dobe sa nachádzajú kluby Makabi v takmer každej krajine v Európe, vrátane Ruska, a taktiež v Austrálii a v niektorých krajinách Ázie.[4]

Záver

Hnutie Makabi bolo pravdepodobne najvýznamnejším židovským spolkom v Československu, ale aj v ostatných krajinách východnej Európy. Príbeh tohto hnutia nám ukazuje, ako nás alebo nepriateľov extrémistického režimu, môže ovplyvniť aj pri najbežnejších veciach, ako napríklad športovanie. Významné bolo aj pre naše mesto Žilinu, hlavne kvôli budove dnešného divadla, ktoré však bolo pôvodne postavené ako telocvičňa práve pre hnutie Makabi. Aj keď aktuálna činnosť Makabi na Slovensku nie je rozsiahla, ostali nám aspoň takéto pamiatky.


[1] Slovakmaccabi.wixsite.com/mysite/historia.

[2] Trénovali iba raz do týždňa v nedeľu doobeda.

[3] FRANKL,P., FRANKL, P. Židia v Žiline, s. 368.

[4]  Diethelm Blecking – Maccabi movement.